top of page

Personvern

Personvernerklæringa er meint for å sikre at kundar/brukarar er informerte om kva for opplysningar vi samlar inn og lagrar om kundane/brukarane våre. Den fortel også kvifor vi brukar opplysningane, og korleis vi sikrar kundar/ brukarar sine rettar i høve til personlovgjevinga.

Behandlingsansvarleg 

Torbjørg Brattabø er på vegne av Os idrettspark Bjørnafjorden KF behandlingsansvarleg for selskapet si handsaming av personopplysningar.

 

1. Personopplysningar som lagrast

Vi lagrar fylgjande personopplysningar om våre kundar/ brukarar:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato.

 

2. Føremål med handsaminga 

Vi bruker opplysningane for å kunne gje deg informasjon og tilbod i forbindelse med kurs, medlemsskap og tilbod i Os idrettspark Bjørnafjorden KF.

 

3. Grunnlaget for handsaminga 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse for å kunne registrere kursverksemd og medlemsskap. Grunnlaget for denne handsaminga er personvernforordninga Art 6 (b). 

Der du har samtykka til det nyttast også opplysningane til å gje deg informasjon og tilbod i samband med kurs via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne handsaminga er personvernforordninga Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å ta imot slik informasjon frå oss. 

 

4. Utlevering av opplysningar til tredjepartar 

Vi vil ikkje dele, selge, overføre eller på annan måte utlevere personopplysningar til andre, med mindre vi er rettslig forplikta til det.

 

5. Sletting av personopplysningar

Så lenge de går på kurs eller har medlemsskap hos oss arkiverer vi dykkar opplysningar, men når de ikkje lenger deltek på kurs eller har medlemsskap sletter/makulerer vi alle opplysningane.

 

6. Rettigheiter for den registrerte

Vi handsamer dine personopplysningar i samsvar med personopplysningslova og gjeldande forskrifter. Du blir gjort merksam på at du kan krevje innsyn i og flytting av eigne personopplysningar, samt krevje retting eller sletting av opplysningar. 

bottom of page